Back tSoC frontpage
Vi inviterer til en folkefestival med samtale, tanker, kunst og fællesspisning, alt sammen for i fællesskab at fremdrive nye ideer og forestillinger om et samfund af regenerative strukturer og omsorgsfulde fællesskaber med hinanden og naturen. Programmet består af introduktioner til degrowth-koncepter, workshops, fællesspisning, sanselige indslag og modererede fællessamtaler.

Om Festivalen:
Vores samfund står over store omstillinger, verden står overfor radikale forandringer, vi står foran menneskehedens største krise; og i krisetilstande kan man enten slås om mulighederne, eller man kan samarbejde for at løse udfordringerne. Degrowth-bevægelsen af forskere, aktivister, kunstnere, bønder, økonomer m.fl. arbejder med ideer om opbyggelige strukturer, regenerative fællesskaber og økonomier. Ét af de store problemer med vores system er, at vi skal ud af vækstparadigmet for at kunne håndtere klima-, biodiversitets- og forureningskatastrofen. Degrowth-bevægelsen arbejder på løsninger for nedvækstsystemer. Festivalen er en måde at tænke og udvikle sammen. Vi taler og tænker over, hvad et nedvækst-perspektiv kan betyde for mennesker imellem og som strukturer; og hvordan vi kan gentænke vores dagligdag, vores økonomi og den måde vi udvikler systemer på. Disse idéer trives og udvikles i fællessamtaler og når vi handler og tænker sammen. Dette er grundlaget for idéen om en degrowth festival i Kulturhuset Islands Brygge. I løbet af to dage kan man deltage i teoretiske oplæg om økologisk økonomi og utopitænkning, workshops og samtalegrupper, hænge ud, lave mad og spise sammen, suge til sig og blive inspireret af kunstneriske indslag med særligt fokus på at aktivere det sanselige samt af performances, som udfordrer vores forståelsesmønstre.

2 dage 2 temaer:
Lørdag handler om økologisk økonomi og kapitalisme, og består bl.a. af en introduktion af Associate Professor Rebecca L. Rutt og Human Økolog Michelle Appelros, en online talk med Professor Alf Hornborg om time, space, appropriation og økonomi, efterfulgt af en workshop som kropsliggør ideerne bag denne talk og principperne i kapitalisme. Der vil være workshops, fællessamtaler og samtænkning med bl.a. UCPH, Rethinking Economics og Gode Penge.

Søndag handler om utopi og care-tænkning og består bl.a. af en introduktion af Associate Professor Rebecca L. Rutt og Human Økolog Michelle Appelros, efterfulgt to korte screenede talks fra forsker Ekaterina Chertkovskaya om Nomadic Utopianism og decolonization of the imaginary, og senior lektor Vasna Ramasar om Care, pluralism and decoloniality; fulgt op af en workshop som arbejder med det sanselige og care. Og en workshop om regenerative landbrugsutopier og fremtidige muligheder, samt fællessamtaler og workshops.

I løbet af weekenden kan man også træffe Noah, Degrowth Copenhagen, Earth Weavers, Den Grønne Ungdomsbevægelse og høre om Økokratiet. Man kan samtale med myth-busters og med forskere så som Professor Jens Friis Lund fra Klima og Omstillingsrådet, som er til rådighed for samtale og spørgsmål.
Desuden bliver der kunstneriske indslag af lydkunstnerne Family Underground og Alexander Holm, performance af Becoming Species, workshop af billedkunstner og permakulturist Skye Jin og screening af videoværker og stedsspecifik installation af the Syndicate of Creatures.

Tilmelding:
Deltagelse i festivalen er gratis, men det vil være muligt at donere til arrangementet på selve dagen. Der er dog et begrænset antal pladser, så registrerer jer for sikkerheds skyld via billetto.

Lørdag
https://billetto.dk/e/degrowth-festival-billetter-862430
Søndag
https://billetto.dk/e/degrowth-festival-billetter-862436

Praktisk:
Der bliver serveret vegansk frokost, og lørdag serverer vi også aftensmad, hvorefter det er tid til at danse. Alle bliver undervejs opfordret til at hjælpe med maden og andet praktisk.
Kulturhuset er indrettet, så det er nemt at få adgang til både over- og underetage, selvom man er gangbesværet, kørestolsbruger eller lignende. Elevatoren til kælderen findes lige inden for husets hovedindgang, og der er korttidsparkering for handicapbiler uden for den store sal for enden af huset. Det er muligt at låne en teleslynge ifm. møder, konferencer o.l.
Arrangementet foregår både på dansk og engelsk, og vi vil hjælpes ad med at simultanoversætte, for dem der har brug for det.

Om arrangørerne:
Initiativet til festivalen opstod som samarbejde mellem aktivist/billedkunstner/kurator Signe Vad og human økolog Michelle Appelros og Kulturhuset Islands Brygge.
Siden er samarbejdet blevet udvidet til at inddrage både forskere fra Lund og Københavns universiteter, masterstuderende fra Human Økologi på Lund, UCPH Degrowth Network fra Københavns Universitet og forskellige kunst- og aktivistgrupper.

Festivalen er støttet af:
Kulturhuset Islands Brygge og
Statens Kunstfond
----- ENGLISH ----
Degrowth Festival - about deep roots, utopia and economy

We invite you all to a festival for the general population with engaging conversations, collaborative thinking, art and communal dining, for the purpose of in collaboration to generate new imaginary societal constructions build on caring structures for each other and nature.During two days the guests-participants can enjoy in theoretical presentations about general Degrowth principals, ecological economy and utopian thinking and engage in workshops, conversation groups, communal cooking and dining; experience artistic acts with a specific focus on activating the sensorics and to expand our normative thought patterns.

About the festival:
Our Society is facing tremendous re-structuring/-organizing challenges. The world is radically and rapidly changing, humanity is facing climate emergency. Crisis, contains capability for both conflict and collaboration.
This festival aims to create space for collaborative rethinking around Degrowth. In fellowship we can reflect and talk about what Degrowth perspective entails for human relations and motivations, for social structures, and how we can reimagine our everyday life, our systems and economy. Imaginaries like these thrive in collective conversations, acts, meetings. When people unite. This is the foundational idea to create a Degrowth festival in the communal Culture House Islands Brygge.

2 days 2 themes:
Saturday is about finances and consists of, among other things, an online talk with Professor Alf Hornborg about time, space, appropriation and economics, followed by a workshop which embodies the ideas behind this talk and the principles of capitalism.
Sunday is about utopia and care and is presented by two short screened talks from researcher Ekaterina Chertkovskaya on Nomadic Utopianism and decolonization of the imaginary, and senior lecturer Vasna Ramasar on Care, pluralism and decoloniality, followed by a workshop that works with the sensoric and care thinking.
In addition, there will be artistic features by the sound artists Family Underground and Alexander Holm, a workshop by visual artist and permaculturist Jette Hye Jin Mortensen and a screening of video works and a site-specific installation by the Syndicate of Creatures.

Registration:
Participation in the festival is free, but it will be possible to donate to the event on the day itself. However, there is a limited number of places, so register via billetto to be sure.

Saturday
https://billetto.dk/e/degrowth-festival-billetter-862430
Sunday
https://billetto.dk/e/degrowth-festival-billetter-862436

Practical:
A vegan lunch is served, and on Saturday we also serve dinner, after which it's time to dance. Everyone is encouraged along the way to help with the food and other practical things.
The cultural center is designed so that it is easy to gain access to both the upper and lower floors, even if you have difficulty walking, use a wheelchair or the like.
The event takes place in both Danish and English, and we will help with simultaneous translation for those who need it.

About the organizers:
The initiative for the festival arose as a collaboration between activist/visual artist/curator Signe Vad and human ecologist Michelle Appelros and Kulturhuset Islands Brygge.
Since then, the collaboration has been expanded to among others, include academic scholars from Lund and Copenhagen universities and master's students from Human Ecology at Lund university, the UCPH Degrowth Network from the University of Copenhagen and various art and activist groups.

The festival is supported by:
Kulturhuset Islands Brygge and
The Danish Art Foundation
Degrowth Festival - om dybe rødder, utopi og økonomi
Klik på billederne for at se videooplæg og powerpoints fra festivallen
Click the photos to visit a web page with video-talks and Powerpoints etc.